verschieben


verschieben
(verschob,verschoben) - {to adjourn} hoãn, hoãn lại, để lại, ngừng để sau họp lại, ngừng họp chung để họp riêng, dời sang một nơi khác - {to defer} trì hoãn, để chậm lại, hoãn quân địch, theo, chiều theo, làm theo - {to delay} làm chậm trễ, làm trở ngại, cản trở, ủ, ram, chậm trễ, lần lữa, kề cà - {to displace} đổi chỗ, dời chỗ, chuyển chỗ, thải ra, cách chức, chiếm chỗ, hất ra khỏi chỗ, thay thế - {to move} chuyển, di chuyển, chuyển dịch, xê dịch, lắc, lay, khuấy, quấy, làm chuyển động, nhấc, làm nhuận, kích thích, kích động, gây ra, làm cho, xúi giục, gợi, làm cảm động, làm xúc động, làm mũi lòng - gợi mối thương cảm, đề nghị, chuyển động, cử động, động đậy, cựa quậy, lay động, đi, hành động, hoạt động - {to postpone} đặt ở hàng thứ, coi không quan trọng bằng, lên cơn muộn - {to shift} thay, + off) trút bỏ, trút lên, dùng mưu mẹo, dùng mưu kế, xoay xở, xoay xở để kiếm sống, nó quanh co, nói lập lờ, nói nước đôi, sang, thay quần áo - {to suspend} treo lơ lửng, đình chỉ, treo giò - {to wait} chờ, đợi, hầu bàn, lùi lại, theo hầu = verschieben (verschob,verschoben) (Waren) {to sell underhand}+ = verschieben (verschob,verschoben) (Geologie) {to dislocate}+ = verschieben (verschob,verschoben) (Eisenbahn) {to shunt}+ = sich verschieben {to get out of place}+

Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch. 2015.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • Verschieben — Verschieben, verb. irregul. act. S. Schieben. 1. An einen andern Ort, aus der bisherigen Lage schieben. Den Tisch ein wenig verschieben. In engerer und gewöhnlicherer Bedeutung, aus der gehörigen oder doch gewöhnlichen Lage schieben. Es hat sich… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • verschieben — V. (Grundstufe) etw. nicht jetzt, sondern später machen Synonyme: aufschieben, verlegen Beispiele: Die Vorlesung wurde auf Mittwoch verschoben. Er hat seine Hausaufgaben auf später verschoben. verschieben V. (Aufbaustufe) etw. durch Schieben an… …   Extremes Deutsch

 • verschieben — verschieben, verschiebt, verschob, hat verschoben Leider muss ich den Termin verschieben. Morgen kann ich nicht …   Deutsch-Test für Zuwanderer

 • Verschieben — Verschieben, von Eisenbahnwagen, soviel wie Rangieren (s. d.); Verschubbahnhöfe, s. Rangierbahnhöfe …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • verschieben — [Aufbauwortschatz (Rating 1500 3200)] Auch: • Verspätung • verzögern Bsp.: • Der Brief kam mit dreiwöchiger Verspätung an. • Wir verschoben unsere Reise, bis es dem Kind besser ging …   Deutsch Wörterbuch

 • verschieben — (sich) verwandeln; wechseln; (sich) verlagern; hinausbefördern (umgangssprachlich); verlagern; die Tür weisen (umgangssprachlich); vor die Tür setzen (umgangssprachlich); …   Universal-Lexikon

 • verschieben — ver·schie·ben; verschob, hat verschoben; [Vt] 1 etwas verschieben etwas an einen anderen Ort schieben: einen Tisch verschieben 2 etwas verschieben etwas auf einen späteren Zeitpunkt festlegen <etwas auf später verschieben>: einen Test um… …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

 • verschieben — 1. beiseiteschieben, fortschieben, rücken, umsetzen, umstellen, verrücken, versetzen, wälzen, wegschieben, zur Seite bewegen. 2. auf einen späteren Zeitpunkt legen, aufschieben, hinausschieben, verlegen, vertagen; (österr., schweiz. Amtsspr.):… …   Das Wörterbuch der Synonyme

 • Verschieben — poslinkis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Taško arba kūno padėties pokytis. atitikmenys: angl. bias; displacement; shift vok. Verschieben, n; Verschiebung, f rus. сдвиг, m; смещение, n pranc. écart, m; décalage, m;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • Verschieben — poslinkis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. bias; displacement; shift vok. Verschieben, n; Verschiebung, f rus. сдвиг, m; смещение, n pranc. décalage, m; déplacement, m …   Fizikos terminų žodynas

 • verschieben — verschiebe …   Kölsch Dialekt Lexikon